?>

Over het pensioenfonds

Per 1 januari 2021 is de pensioenregeling van Reiswerk Pensioenen gestopt. De pensioenen zijn overgedragen aan Pensioenfonds PGB. De bestuursleden van het fonds zijn benoemd tot vereffenaars. Zij zorgen voor de afhandeling van het fonds.

College van vereffenaars

Willem Jan Boot

Willem Jan Boot
Voorzitter

Bestuurslid sinds 2014
Namens FNV

Arnold Jager

Arnold Jager
Vice-Voorzitter

Bestuurslid sinds 2019
Namens ANVR

John Eggen

John Eggen

Bestuurslid sinds 2012
Namens De Unie

Hugo Nieuwenhuijse

Hugo Nieuwenhuijse

Bestuurslid sinds 2019
Namens ANVR

Tanja Stanoevska

Tanja Stanoevska

Bestuurslid sinds 2020
Namens ANVR

Gert-Jan Seffinga

Gert-Jan Seffinga

Bestuurslid sinds 2020
Namens CNV

Verantwoordingsorgaan

Silvia Verschuur-Bulder
Namens de deelnemers

Alexandra van Dreven
Namens de deelnemers

Patricia van Vugt
Namens de deelnemers

Lidia Veenstra
Namens de deelnemers

Ed van der Made
Namens de deelnemers

Cor van Eijden
Namens de werkgevers, voorzitter

Rob Koudijs
Namens de pensioengerechtigden

Walter Schut
Namens de werkgevers

Raad van toezicht

Lucie Duynstee
Voorzitter

Cor Spaans
Lid

André van Ombergen
Lid

Historie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (Reiswerk Pensioenen) regelde de pensioenen voor werknemers in de reisbranche.

Wat deed Reiswerk Pensioenen?
Wij hielden ons in de eerste plaats bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en het beheren van de pensioengelden. We volgden daarbij alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid en speelden zoveel mogelijk actief in op de behoeften van werkgevers en werknemers. Daarnaast verzorgden we voorlichting over de regelingen en adviseerden we over pensioenen.

Wie beheerde tot 1 januari 2021 het pensioenfonds?
Het bestuur van het pensioenfonds bestond uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden uit de bedrijfstak. De werknemers waren in het bestuur vertegenwoordigd door de CNV Vakmensen, FNV en De Unie. De werkgeversleden waren aangewezen door het ANVR. Het bestuur beheerde het fonds, bepaalde het beleid en zorgde ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd waren over hun pensioen. De administratie en uitvoering van de pensioenen – van de inning van premies tot het uitbetalen van uitkeringen – werd geregeld door Centric Pension and Insurance Solutions B.V.

 

Financiële situatie

Net als veel andere pensioenfondsen had ook Reiswerk Pensioenen last van de slechte economische situatie. De marktrente daalde fors. Ook leven mensen gemiddeld langer. Hierdoor moesten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (de opgebouwde pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitbetaald). Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Het pensioenfonds heeft een buffer nodig om tegenvallers op te vangen. Daarom is er een wettelijk vereiste minimale dekkingsgraad vastgesteld.

Een pensioenfonds moet voldoen aan 2 dekkingsgraden

  • Minimaal vereiste dekkingsgraad: Deze bedraagt ongeveer 104,8%. Zit het pensioenfonds daaronder, dan is er sprake van een dekkingstekort.
  • Minimaal gewenste dekkingsgraad: Deze is per pensioenfonds verschillend. Voor Reiswerk Pensioenen was deze 118,9%. Zit het pensioenfonds daaronder, dan is er sprake van een reservetekort.

Hoogte op 31 december 2020: 92,6%
Op 31 december van 2020, het moment van de collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds PGB was onze beleidsdekkingsgraad 92,6%. Deze beleidsdekkingsgraad werd elke maand berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Berekenen we de dekkingsgraad op 31 december 2020 op marktwaarde maar zonder de 12-maandsmiddeling dan was deze dan 96,4%. Een overzicht van het verloop van de dekkingsgraad vind je hieronder.

Dekkingsgraad Reiswerk Pensioenen