Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over de overgang naar PGB. Misschien zit jouw vraag er ook wel tussen! Binnenkort vindt een webinar plaats waar het bestuur dieper op de gestelde vragen ingaat en uitleg zal geven over de gemaakte keuzes. Geef je op als abonnee van de digitale nieuwsbrief, krijg nieuwe informatie als eerste en ontvang een uitnodiging om deel te nemen aan het webinar. Staat jouw vraag er niet tussen en kan jouw vraag niet wachten? Stel jouw vraag direct aan Willem Jan.

Vragen over aanleiding/oorzaak

De aanhoudend lage rente, de stijgende levensverwachting, de relatief hoge uitvoeringskosten en de hogere wettelijke eisen maken pensioenbeheer voor kleine fondsen, zoals de onze, steeds duurder. Als gevolg daarvan heeft Reiswerk Pensioenen het al enige tijd financieel moeilijk. Het voortbestaan en daarmee jouw pensioen zou in de toekomst in gevaar kunnen komen.

Door een specifieke leeftijdsopbouw van de deelnemers, veelal jongeren, is Reiswerk Pensioenen extreem gevoelig voor rentebewegingen. Door onderbrenging van het fonds in het groter Pensioenfonds PGB wordt dit effect verminderd. Hierdoor ontstaat een meer stabiele situatie.

In principe niet. Voor het uitbreken van het virus waren we al nadrukkelijk aan het onderzoeken hoe de toekomst van de pensioenregeling in de sector toekomstbestendig(er) kan worden. De uitbraak van het virus en de gevolgen daarvan voor de sector hebben het voornemen wel bevestigd.

De cao-partijen in de reiswereld (ANVR en vakbonden) bepalen waar de toekomstige opbouw van jouw pensioen plaatsvindt. Voor de pensioenen die tot 1 januari 2021 bij Reiswerk Pensioenen zijn opgebouwd, bepaalt het bestuur van Reiswerk Pensioenen waar deze pensioenen worden ondergebracht.

Reiswerk Pensioenen heeft veel last van de lage rentestand. De oorzaak hiervan ligt in de andere samenstelling van het deelnemersbestand. Er zijn fondsen waarbij door de werkgevers extra stortingen werden gedaan, waardoor de dekkingsgraad steeg. Bij Reiswerk Pensioenen was dat niet het geval.

Eigenlijk is er twee keer voor Pensioenfonds PGB gekozen: door de cao-partijen voor de nieuwe opbouw en door het bestuur voor de al opgebouwde pensioenen. Pensioenfonds PGB is een groot fonds dat toekomstbestendig is. De reisbranche past heel goed bij de andere sectoren waar Pensioenfonds PGB voor werkt. De pensioenregeling is vergelijkbaar met die van Reiswerk Pensioenen, maar tegen een naar verwachting hogere opbouw en lagere kosten per deelnemer. Ook was het verschil in dekkingsgraad met Pensioenfonds PGB kleiner dan bij andere pensioenfondsen die meegenomen zijn in het vergelijkende onderzoek, waardoor aansluiten minder kost.

Het bestuur, verantwoordelijk voor de al opbouwde pensioenen, heeft onderzocht of het fonds zelfstandig kon voortbestaan. Dat bleek door de lage dekkingsgraad en het te verwachten herstelvermogen van Reiswerk Pensioenen niet mogelijk. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om te fuseren met andere fondsen, maar deze mogelijkheid gaf te veel onzekerheden en zou veel te lang duren om uit te voeren. Tot slot is er gekeken naar de mogelijkheid om Reiswerk Pensioenen op te heffen en de pensioenen onder te brengen bij een ander pensioenfonds of bij een verzekeraar. Op basis van een vergelijking van offertes van drie grote bedrijfstakpensioenfondsen bleek Pensioenfonds PGB hiervoor de beste optie te zijn.

Het bestuur van Reiswerk Pensioenen constateert al langer dat het voor een pensioenfonds als het onze, met heel veel jonge deelnemers, steeds moeilijker wordt om de deelnemers te geven wat ze verwachten: een goed pensioen.

Drie factoren bepalen of dat goede pensioen haalbaar is:

  • de rendementen op het vermogen
  • het rentepeil om uit te rekenen hoeveel geld in de toekomst nodig is
  • de levensverwachting van de deelnemers.

Met de rendementen gaat het goed: gemiddeld rendeert het fonds de afgelopen 6 jaar met zo’n 13% per jaar. In 2019 was ons rendement op 1 na het hoogst van alle fondsen in Nederland: 27,7%. Dat komt aan de ene kant door de gestegen koers van aandelen en aan de andere kant door dalende rente, hoe gek dat ook klinkt, want die lage rente zorgt er juist voor dat pensioenfondsen het moeilijk hebben. Maar dalende rente zorgt er ook voor dat oudere leningen aan landen of bedrijven, met de hogere rente van vroeger, juist méér waard worden. Samen met de gestegen koers van de aandelen zorgt dit voor de goede rendementen van de afgelopen jaren.

Vanwege het jonge deelnemersbestand, en voornamelijk vrouwen, heeft Reiswerk Pensioenen het lastiger dan -bijna- alle andere pensioenfondsen van Nederland: we worden steeds ouder en dat geldt voor vrouwen in het bijzonder. Door het jonge karakter en de langlopende verplichtingen hakt de lage rente er bij Reiswerk pensioenen extra zwaar in. Dit in combinatie met de geringe herstelkracht van het fonds maakt dat de dekkingsgraad al jaren laag is.

Die dekkingsgraad geeft aan of genoeg geld in kas is om de toekomstige pensioenen uit te kunnen betalen. Hoe zit dat? Elk jaar krijgen reisprofessionals van het fonds een brief waarin staat hoeveel je tot nu hebt opgebouwd. Dat bedrag krijg je zolang je leeft, en wordt uitgerekend met een verplichte rente. Vroeger was die 4%. Toen was €14 in kas genoeg om over 50 jaar €100 te kunnen uitbetalen. Nu, met een rente van rond de 0% moeten we €100 in kas hebben om over 50 jaar €100 te kunnen uitbetalen. Daar kan zelfs ons hoge rendement niet tegenop.

Vragen over de verlaging

Pensioenfonds PGB staat er financieel beter voor dan Reiswerk Pensioenen; de dekkingsgraad (graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds) van Pensioenfonds PGB is hoger dan die van Reiswerk Pensioenen. Dit verschil moet overbrugd worden om de hogere dekkingsgraad te beschermen. Daarvoor is het nodig om de pensioenen en de aanspraken op pensioen van Reiswerk Pensioenen te verlagen. Hiermee voorkomt Pensioenfonds PGB dat zijn huidige deelnemers en pensioengerechtigden betalen voor onze aansluiting.
Overigens is het zo dat bij een zelfstandig voortbestaan Reiswerk Pensioenen de pensioenen in de komende jaren waarschijnlijk ook verlaagd zou moeten hebben. Het was niet waarschijnlijk dat het fonds binnen de gestelde termijn boven de wettelijk minimale dekkingsgraad zou zijn gekomen.

Dat valt nu nog moeilijk te zeggen. Als de rente daalt dan heeft Reiswerk Pensioenen daar meer last van dan Pensioenfonds PGB. De rente en de financiële situatie op de beurs van dat moment zijn hier van belang. Pas op 31 december 2020 weten we precies hoeveel er verlaagd moet worden om het verschil in dekkingsgraden weg te werken. Als we een berekening zouden maken met de huidige gegevens, gaat het om een verlaging van circa 16%. We hebben het voornemen om gepensioneerden en mensen die vlak voor hun pensioen staan, deels te ontzien. Hiervoor moeten we nog wel toestemming krijgen van De Nederlandsche Bank.

We gaan na de zomer de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden uitgebreid informeren over de gevolgen van de overgang en de mogelijke hoogte van de verlaging. Bij ongewijzigde voortzetting van Reiswerk Pensioenen was de kans op een korting in 2021 ook heel groot geweest. Omdat Reiswerk Pensioenen overgaat naar pensioenfonds PGB is de verlaging een zekerheid geworden. Bij doorgaan was dit echter ook het geval geweest, hetzij in 2021 dan wel in 2022 wanneer het kort termijn herstelplan was afgelopen.

We gaan in 1 keer de volledige verlaging doorvoeren. Geen spreiding over meerdere jaren. Reiswerk Pensioen heeft aan De Nederlandsche Bank voorgesteld om de mensen met een ingegane pensioenuitkering zo veel mogelijk te ontzien. We zouden dat eerlijk vinden omdat er maar heel weinig mensen met een ingegane pensioenuitkering in ons fonds zijn. En we realiseren ons dat voor hen de mogelijkheden om de verlaging te repareren, beperkt zijn.

Het bestuur begrijpt dat het verlagen van pensioenen en opgebouwde rechten erg vervelend is. En toch kiezen we ervoor, omdat we er van overtuigd zijn dat dit in het belang van de deelnemers en gepensioneerden is. Misschien klinkt dat vreemd. Maar: we weten al langer dat het zelfstandig doorgaan van Reiswerk Pensioenen geen optie is. Zeer waarschijnlijk hadden we als zelfstandig fonds ook moeten korten. Een grondige zoektocht naar alternatieven komt op de gekozen oplossing. Uit berekeningen blijkt dat het pensioenresultaat voor mensen in verschillende leeftijdsgroepen, binnen Pensioenfonds PGB beter is dan binnen een voortgezet Reiswerk Pensioenen: het rendement en de opbouw zijn hoger. In een toelichting gaf de ANVR aan dat, met dezelfde kosten, de opbouw bij Pensioenfonds PGB flink hoger is. Voor de verwachte rendementen geldt hetzelfde.

Wij begrijpen dat deelnemers de verlaging als erg hoog ervaren en dat is het ook. Doorgaan met Reiswerk Pensioenen zou betekenen dat er bij ons de komende jaren ook flinke verlagingen zouden worden doorgevoerd. Bij PGB is er een hoger risicoprofiel, wat betekent dat het rendement van de pensioenen beter wordt.

Wij hebben onderzocht of het mogelijk is om de verlaging in stappen door te voeren. Hier zitten hele hoge kosten aan verbonden. Daarnaast zijn we van plan om de pensioengerechtigden en de deelnemers die bijna met pensioen mogen deels te ontzien in de verlaging. De deelnemers die dit betreft informeren we hier persoonlijk over.

Vragen over de overgang

Pensioen opbouwen na 1 januari 2021 gaat op dezelfde manier als dat je gewend bent. Jouw werkgever houdt premie in op je salaris en maakt die, met de werkgeversbijdrage, vanaf 1 januari 2021 over naar Pensioenfonds PGB. Je zal alleen merken dat je informatie gaat krijgen van Pensioenfonds PGB. En als je vragen hebt, moet je met hen contact opnemen.

Het pensioen dat je al hebt opgebouwd (je pensioenaanspraak, of je ingegaan pensioen) wordt op 1 januari 2021 overgedragen naar Pensioenfonds PGB met een collectieve waardeoverdracht. Dit gaat helaas gevolgen gaat hebben voor je pensioen. Dit komt doordat Pensioenfonds PGB er financieel gezien beter voor staat dan Reiswerk Pensioenen. De dekkingsgraad (graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds) van Pensioenfonds PGB is hoger dan die van Reiswerk Pensioenen. En dat verschil moet bij overdracht overbrugd worden omdat deelnemers van het ontvangende fonds geen nadeel mogen ondervinden van de aansluiting van Reiswerk Pensioenen. Daarvoor is een verlaging van de pensioenen bij Reiswerk Pensioenen nodig.

Dit is mogelijk tot 5 jaar voor AOW leeftijd. Een voorwaarde van PGB voor de overdracht van pensioenaanspraken van Reiswerk Pensioenen naar PGB is dat de aanspraken op ouderdomspensioen worden omgerekend naar 68 jaar. Dit betekent een zogenoemde ‘actuariële verhoging’ van je pensioen. Ook bij PGB is vervroeging van de pensioendatum mogelijk, dit is niet anders dan het bij Reiswerk Pensioenen was. De verhoging van de pensioenrekenleeftijd verandert daar niks aan. Met het vooruitzicht van stijgende AOW-leeftijd heeft de overheid de pensioenrekenleeftijd al eerder verhoogd van 67 naar 68 jaar. Reiswerk Pensioenen maakte gebruik van de mogelijkheid deze verhoging nog niet door te voeren.

We begrijpen dat de overgang nu voelt als of je benadeeld wordt. Maar het bestuur is er van overtuigd zijn dat de overgang voor de langere termijn in het belang is van alle deelnemers en gepensioneerden. Misschien klinkt dat vreemd. Maar: we weten al langer dat het zelfstandig doorgaan van Reiswerk Pensioenen geen optie is. Zeer waarschijnlijk hadden we als zelfstandig fonds ook moeten korten. Een grondige zoektocht naar alternatieven komt op de gekozen oplossing. Uit berekeningen blijkt dat het pensioenresultaat binnen PGB beter is dan binnen een voortgezet Reiswerk Pensioenen: het rendement en de opbouw zijn hoger. In een toelichting gaf de ANVR aan dat, met dezelfde kosten, de opbouw bij PGB flink hoger is. Voor de verwachte rendementen geldt hetzelfde.

De verlaging is nodig om de dekkingsgraden van Reiswerk Pensioenen en PGB gelijk te trekken. Alleen bij een gelijke dekkingsgraad kunnen twee fondsen samengaan. Na de verlaging ben je deelnemer in een ‘rijker‘ fonds en gebeuren er 2 zaken: met dezelfde premie bouw je meer pensioen op en je vermogen groeit harder.

Gelukkig wel! Daar heeft deze verandering geen invloed op: PGB respecteert de gekozen ingangsdatum. Helaas wordt het bedrag wel gekort.

Het is een misverstand dat het omzetten van de pensioenrekenleeftijd ervoor zorgt dat je langer moet doorwerken: pensioen begint normaliter op de AOW-leeftijd. Dat was en is zo bij Reiswerk Pensioenen en wordt zo bij PGB. Het korten is een erg vervelende stap, maar is nodig om gebruik te kunnen maken van de voordelen van PGB. Het bestuur is er van overtuigd dat deelnemers, vroegere deelnemers en gepensioneerden bij PGB beter af zijn.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de oudere deelnemers en gepensioneerden enigszins uit de wind te houden omdat zij geen tijd hebben om op korte termijn hun inkomen weer op het oude niveau te krijgen. Dat vraagt solidariteit van de andere deelnemers, die daardoor wat meer gekort moeten worden. Omdat Reiswerk Pensioenen een fonds is waar het aantal oudere deelnemers en gepensioneerden erg laag is, is de extra verlaging voor jongeren zo beperkt dat wij dit niet oneerlijk vinden. Ouderen en gepensioneerden met een volledige verlaging belasten, vinden wij oneerlijker. Overigens is het voornemen om ouderen te ontzien een voorstel dat ter objectieve toetsing voorgelegd is aan De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder.

We weten al langer dat het zelfstandig doorgaan van Reiswerk Pensioenen geen optie is. Zeer waarschijnlijk hadden we als zelfstandig fonds ook moeten korten. Een grondige zoektocht naar alternatieven komt op de gekozen oplossing. Uit berekeningen blijkt dat het pensioenresultaat, ook voor mensen die niet meer in de branche werken PGB beter is dan binnen een voortgezet Reiswerk Pensioenen: het rendement bij PGB is hoger.

De pensioenleeftijd voor de opgebouwde en nog op te bouwen pensioenen gaat naar 68 jaar per 1 januari 2021. Dit is nu nog 67 jaar. Natuurlijk kun je nog steeds je pensioen vervroegen of (wellicht) uitstellen. Je kunt nog altijd besluiten om op de AOW-leeftijd met pensioen te gaan of wellicht iets eerder. Pensioenfonds PGB kan je daarover straks meer vertellen. Na overdracht van de huidige pensioenen van Reiswerk Pensioenen zal het indexatie- en kortingsbeleid van Pensioenfonds PGB gelden.

Dat is in algemeenheid moeilijk te zeggen. Want dat is namelijk afhankelijk van je leeftijd. Bij de overgang doe je, door de nodige verlaging, even een stapje terug. Maar vanaf 1 januari 2021 kom je terecht in de pensioenregeling voor de reisbranche bij Pensioenfonds PGB die toekomstbestendiger en goedkoper uit te voeren is. Hoe jonger je bent, hoe langer je hiervan profiteert. En hoe groter de kans dat jouw op te bouwen pensioen hoger is dan dat bij Reiswerk Pensioenen zou zijn geworden.

We gaan je vanaf nu tot januari 2021 uitgebreid informeren over de achtergronden en gevolgen van de overgang. Dat doen we onder andere met nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. Heb je nu al behoefte om te reageren, laat je vraag of opmerking achter. Daar vind je ook de mogelijkheden om direct met ons in contact te komen.

Omdat dit wettelijk niet is toegestaan. In Nederland is het zo geregeld dat cao-partijen (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) afspraken maken over pensioen. Deze afspraken kunnen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als verplichting voor alle werknemers van een onderneming, in een beroepsgroep of bedrijfstak worden opgelegd. Ook in onze reisbranche is dat gebeurd, waardoor je niet zelf kunt kiezen.

Dat is nogal een technisch verhaal, maar het komt erop neer dat op 1 januari 2021 alles wat Reiswerk Pensioenen in kas en aan beleggingen heeft, overgedragen wordt naar Pensioenfonds PGB. Dan wordt berekend hoeveel pensioen voor je bij Pensioenfonds PGB kan worden verkregen. En dan wordt dus ook duidelijk hoeveel je rechten of uitkering verlaagd moet worden. Hoe kleiner het verschil tussen de dekkingsgraden van de beide fondsen is, hoe minder de verlaging.

De procedures bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en De Nederlandsche Bank, die nodig zijn voor de overgang, zijn gestart. Als beide instanties instemmen, ben je verplicht om over te gaan naar Pensioenfonds PGB.

Voor een soepele overgang hoef je zelf geen actie te ondernemen. Af en toe jezelf verdiepen in je pensioen is wel verstandig. Door je eigen pensioen te kennen, kom je later niet voor verrassingen te staan. En misschien kan je nog bijsturen als dat nodig is.

Voor de overdracht is toestemming gevraagd aan De Nederlandsche Bank. Wordt deze goedkeuring gegeven, gaat de overdracht van je pensioen door. Je kunt daar dan geen bezwaar tegen maken.

In de komende maanden zullen wij je uitgebreid informeren over de overgang. Met onder ander nieuwsbrieven en informatiesessies, zullen we de achtergronden en consequenties toelichten en je wegwijs maken bij Pensioenfonds PGB. Hou ook onze website in de gaten. Hierop vind je alle actuele ontwikkelingen.

Ieder jaar heb je van ons een pensioenoverzicht ontvangen. Hierop zie je wat je tot nu toe hebt opgebouwd. In 2020 ontvang je zo’n overzicht voor het laatst van Reiswerk Pensioenen. Pensioenfonds PGB zal je begin volgend jaar informeren met welke aanspraken je daar begint. Je kunt ook het nationaal pensioenregister raadplegen: mijnpensioenoverzicht.nl.

De actuele dekkingsgraad is op dit moment onder de 100% en dan is het niet mogelijk om individueel over te dragen. Dit is wettelijk vastgelegd. Voor het overdragen van de aanspraken van een heel pensioenfonds is toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) vereist. Dit verzoek is nu ingediend bij de DNB.

Indien je onder de afkoopgrens van ca. 450 euro (in 2020) zit en voor 1 januari 2016 uit dienst bent gegaan is het mogelijk. Zit je boven de afkoopgrens, is het afkopen van je pensioen wettelijk niet toegestaan.

Vragen over Pensioenfonds PGB

Pensioenfonds PGB is hét pensioenfonds voor en door sociale partners uit verschillende sectoren. Samen met hen werkt Pensioenfonds PGB aan een betaalbaar en zo goed mogelijk pensioen. Elke sector en elke werkgever is verschillend. Daarom beslissen sociale partners en werkgevers zelf hoe hun pensioenregeling er bij Pensioenfonds PGB uitziet. Met een vermogen van € 27,3 miljard staat het fonds in de top 10 van grootste pensioenfondsen in Nederland.

De PGB-pensioenregeling voor Reiswerk Pensioenen lijkt heel erg op die van Reiswerk. Maar er zijn verschillen: de pensioenleeftijd voor de opgebouwde en nog op te bouwen pensioenen wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. Geen minimum toetredingsleeftijd meer, de datum van indiensttreding is ook de datum dat de pensioenopbouw start. Het indexatiebeleid van Pensioenfonds PGB is net als bij Reiswerk Pensioenen voorwaardelijk. Bij PGB is de indexatie gekoppeld aan een vast percentage van 2%, terwijl die van Reiswerk Pensioenen is gekoppeld aan de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). In beide gevallen is deze echter voorwaardelijk en daarmee afhankelijk van de financiële middelen van het pensioenfonds. De brochure voor deelnemers van Pensioenfonds PGB is online te bekijken.

Je mag verwachten dat je bij Pensioenfonds PGB verzekerd bent van een goed pensioenpakket. Pensioenfonds PGB bied je, door inbrengen van premie en een uitgekiend beleggingsbeleid, dit pakket te bieden tegen een zo laag mogelijke prijs.

Pensioenfonds PGB heeft een uitgebreide en overzichtelijke website op www.pensioenfondspgb.nl. Hierop kan je veel informatie vinden. Vragen kan je stellen. Op deze pagina vind je ook hoe je direct met het fonds in contact kunt komen.

We streven ernaar om zowel de nieuwe opbouw als de waardeoverdracht op 1 januari 2021 te realiseren. Dat betekent dat je vanaf die datum bij Pensioenfonds PGB moet zijn voor jouw pensioenzaken.

Na een uitgebreid onderzoek naar alle mogelijkheden bleken de pensioenuitkomsten van zowel jongere, midden groepen, oudere deelnemers en gepensioneerden bij PGB beter te zijn, ook al moet er een grote verlaging doorgevoerd worden.

Heb je nog vragen?

Willem Jan Boot helpt je
graag verder met al je vragen

willem jan boot