?>

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over de overgang naar Pensioenfonds PGB. Misschien zit jouw vraag er ook wel tussen! Staat jouw vraag er niet tussen en kan jouw vraag niet wachten? Stel jouw vraag direct aan Willem Jan.

Op 21 januari 2021 vond een webinar plaats waarin het bestuur dieper in ging op de gestelde vragen en heeft Pensioenfonds PGB uitleg gegeven over jouw pensioen vanaf nu. Vragen, opmerkingen en reacties die tijdens webinar wel gesteld, maar niet beantwoord zijn, hebben we verzameld in een aparte vraag & antwoord.

Vragen over aanleiding/oorzaak

De aanhoudend lage rente, de stijgende levensverwachting, de relatief hoge uitvoeringskosten en de hogere wettelijke eisen maken pensioenbeheer voor kleine fondsen, zoals de onze, steeds duurder. Als gevolg daarvan heeft Reiswerk Pensioenen het al enige tijd financieel moeilijk. Het voortbestaan en daarmee jouw pensioen zou in de toekomst in gevaar kunnen komen.

Door een specifieke leeftijdsopbouw van de deelnemers, veelal jongeren, was Reiswerk Pensioenen extreem gevoelig voor rentebewegingen. Door onderbrenging van het fonds in het groter Pensioenfonds PGB wordt dit effect verminderd. Hierdoor ontstaat een meer stabiele situatie.

In principe niet. Voor het uitbreken van het virus waren we al nadrukkelijk aan het onderzoeken hoe de toekomst van de pensioenregeling in de sector toekomstbestendig(er) kan worden. De uitbraak van het virus en de gevolgen daarvan voor de sector hebben het voornemen wel bevestigd.

De cao-partijen in de reiswereld (ANVR en vakbonden) bepaalden waar de toekomstige opbouw van jouw pensioen plaatsvindt. Voor de pensioenen die tot 1 januari 2021 bij Reiswerk Pensioenen zijn opgebouwd, bepaalde het bestuur van Reiswerk Pensioenen waar deze pensioenen werden ondergebracht.

Reiswerk Pensioenen had veel last van de lage rentestand. De oorzaak hiervan lag in de andere samenstelling van het deelnemersbestand. Er zijn fondsen waarbij door de werkgevers extra stortingen werden gedaan, waardoor de dekkingsgraad steeg. Bij Reiswerk Pensioenen was dat niet het geval.

Eigenlijk is er twee keer voor Pensioenfonds PGB gekozen: door de cao-partijen voor de nieuwe opbouw en door het bestuur voor de al opgebouwde pensioenen. Pensioenfonds PGB is een groot fonds dat toekomstbestendig is. De reisbranche past heel goed bij de andere sectoren waar Pensioenfonds PGB voor werkt. De pensioenregeling is vergelijkbaar met die van Reiswerk Pensioenen, maar tegen een naar verwachting hogere opbouw en lagere kosten per deelnemer. Ook was het verschil in dekkingsgraad met Pensioenfonds PGB kleiner dan bij andere pensioenfondsen die meegenomen zijn in het vergelijkende onderzoek, waardoor aansluiten minder kost.

Het bestuur, verantwoordelijk voor de al opbouwde pensioenen, heeft onderzocht of het fonds zelfstandig kon voortbestaan. Dat bleek door de lage dekkingsgraad en het te verwachten herstelvermogen van Reiswerk Pensioenen niet mogelijk. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om te fuseren met andere fondsen, maar deze mogelijkheid gaf te veel onzekerheden en zou veel te lang duren om uit te voeren. Tot slot is er gekeken naar de mogelijkheid om Reiswerk Pensioenen op te heffen en de pensioenen onder te brengen bij een ander pensioenfonds of bij een verzekeraar. Op basis van een vergelijking van offertes van drie grote bedrijfstakpensioenfondsen bleek Pensioenfonds PGB hiervoor de beste optie te zijn.

Het bestuur van Reiswerk Pensioenen constateerde al langer dat het voor een pensioenfonds als het onze, met heel veel jonge deelnemers, steeds moeilijker werd om de deelnemers te geven wat ze verwachten: een goed pensioen.

Drie factoren bepalen of dat goede pensioen haalbaar is:

  • de rendementen op het vermogen
  • het rentepeil om uit te rekenen hoeveel geld in de toekomst nodig is
  • de levensverwachting van de deelnemers.

Met de rendementen ging het goed: gemiddeld rendeerde het fonds de afgelopen 6 jaar met zo’n 13% per jaar. In 2019 was ons rendement op 1 na het hoogst van alle fondsen in Nederland: 27,7%. Dat kwam aan de ene kant door de gestegen koers van aandelen en aan de andere kant door dalende rente, hoe gek dat ook klinkt, want die lage rente zorgt er juist voor dat pensioenfondsen het moeilijk hebben. Maar dalende rente zorgt er ook voor dat oudere leningen aan landen of bedrijven, met de hogere rente van vroeger, juist méér waard worden. Samen met de gestegen koers van de aandelen zorgt dit voor de goede rendementen van de afgelopen jaren.

Vanwege het jonge deelnemersbestand, en voornamelijk vrouwen, had Reiswerk Pensioenen het lastiger dan -bijna- alle andere pensioenfondsen van Nederland: we worden steeds ouder en dat geldt voor vrouwen in het bijzonder. Door het jonge karakter en de langlopende verplichtingen hakte de lage rente er bij Reiswerk pensioenen extra zwaar in. Dit in combinatie met de geringe herstelkracht van het fonds maakte dat de dekkingsgraad al jaren laag is.

Die dekkingsgraad geeft aan of genoeg geld in kas is om de toekomstige pensioenen uit te kunnen betalen. Hoe zit dat? Elk jaar krijgen reisprofessionals van het fonds een brief waarin staat hoeveel je tot nu hebt opgebouwd. Dat bedrag krijg je zolang je leeft, en wordt uitgerekend met een verplichte rente. Vroeger was die 4%. Toen was €14 in kas genoeg om over 50 jaar €100 te kunnen uitbetalen. Nu, met een rente van rond de 0% moeten we €100 in kas hebben om over 50 jaar €100 te kunnen uitbetalen. Daar kan zelfs ons hoge rendement niet tegenop.

Het bestuur van Reiswerk Pensioenen kan niet anders dan besturen op basis van nu geldende wet- en regelgeving. Al langer besefte het bestuur dat elkaar doorgaan als zelfstandig fonds én problemen doorschuift naar de toekomst én dat die problemen groter worden. Nu anticiperen op wat misschien de komende jaren gaat gebeuren is geen optie. Afgelopen zomer namen we een voorlopig besluit om het ingelegde geld over te dragen aan PGB. Daarbij hielden we rekening met regelgeving over de verplichte rekenrente: de zogenaamde UFR gaat dalen naar een niveau dat de ‘0%’ nadert. Sindsdien is bekend gemaakt dat dit niet in één keer per komende januari gebeurt, maar dat de verlaging getemporiseerd wordt, met een eerste stap in januari 2021: maar ook dat het uiteindelijke lage niveau zelf niet ter discussie staat. Dat is de kille werkelijkheid.

De berichten in de media geven aan dat minister Koolhaas kortingen probeert te voorkomen: boven een dekkingsgraad van 95% hoeft, het komend jaar net zo min als het afgelopen jaar, niet gekort te worden. Onder die grens van 95% dus wel. Omdat Reiswerk Pensioenen ongeveer op die grens van 95% staat, zou een korting in 2021 waarschijnlijk dus niet nodig zijn geweest. In 2021 zou de eerste stap van de rente verlaging wél invloed hebben op de dekkingsgraad en zouden we, als er verder geen dingen veranderen, dus wél onder de grens van 95 zakken: en dus moeten korten. En de daarop volgende jaren opnieuw.

Die grens van 95 wordt ook genoemd als bodem voor het invaren in het nieuwe stelsel. Wij zien de situatie als volgt: de nieuwe, verplichte lage rekenrente zorgt bij een voortgezet Reiswerk Pensioenen voor een toename van ongeveer 18% van de pensioenverplichtingen. Omdat Reiswerk Pensioenen een dekkingsgraad heeft van ongeveer 95%, zullen we die 18% moeten korten om met een dekkingsgraad van 95 de overstap naar het nieuwe stelsel te kunnen maken. Nu Reiswerk is gestopt en deelnemers en gepensioneerden overgaan naar PGB mogen ze die 5 jaar tot introductie van het nieuwe stelsel het extra rendement wat bij PGB verwachten. En missen actieve deelnemers de extra opbouw, bij gelijke premie, bij PGB: komend jaar 1,51% tegenover, bij een voortzetting van Reiswerk Pensioenen onder eigen beheer, van 1,08%. De recente mediaberichten zorgen dus niet voor nieuwe inzichten.

Vragen over de verlaging

Pensioenfonds PGB stond er op peildatum financieel beter voor dan Reiswerk Pensioenen; de dekkingsgraad (graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds) van Pensioenfonds PGB was hoger dan die van Reiswerk Pensioenen. Dit verschil moest overbrugd worden om de hogere dekkingsgraad te beschermen. Daarvoor was het nodig om de pensioenen en de aanspraken op pensioen van Reiswerk Pensioenen te verlagen. Hiermee voorkomt Pensioenfonds PGB dat zijn huidige deelnemers en pensioengerechtigden betalen voor onze aansluiting.
Overigens is het zo dat bij een zelfstandig voortbestaan Reiswerk Pensioenen de pensioenen in de komende jaren waarschijnlijk ook verlaagd zou moeten hebben. Het was niet waarschijnlijk dat het fonds binnen de gestelde termijn boven de wettelijk minimale dekkingsgraad zou zijn gekomen.

Pensioenfonds PGB stond er op peildatum 30 november financieel gezien beter voor dan Reiswerk Pensioenen. Dat verschil moest worden rechtgezet. De pensioenen van actieve en gewezen deelnemers worden daarom per 1 januari 2021 met 18,18% verlaagd.

Reiswerk Pensioenen heeft van De Nederlandsche Bank toestemming gekregen om de mensen die op 1 januari 2021 60 jaar of ouder zijn, zo veel mogelijk te ontzien. We vinden dat eerlijk omdat we ons realiseren dat de mogelijkheden om de verlaging te repareren voor hen beperkt zijn. Voor hen is het  pensioen is daarom per 1 januari 2021 met 9,09% verlaagd (in plaats van 18,18%).

Reiswerk Pensioenen maakt eind dit jaar, nadat alle lopende verplichtingen zijn afgerond, een definitieve eindafrekening op. Als daar geld bij overblijft, zal dit ten goede komen aan jouw pensioen. Pensioenfonds PGB zal je daarover in het vierde kwartaal van 2021 berichten.

We gaan in 1 keer de volledige verlaging doorvoeren. Geen spreiding over meerdere jaren. Reiswerk Pensioen van De Nederlandsche Bank toestemming gekregen om de mensen ouder dan 60 jaar en de mensen met een ingegane pensioenuitkering zo veel mogelijk te ontzien. We vinden dat eerlijk omdat er maar heel weinig 60-plussers en mensen met een ingegane pensioenuitkering in ons fonds zijn. En we realiseren ons dat voor hen de mogelijkheden om de verlaging te repareren, beperkt zijn.

Het bestuur begrijpt dat het verlagen van pensioenen en opgebouwde rechten erg vervelend is. En toch kiezen we ervoor, omdat we er van overtuigd zijn dat dit in het belang van de deelnemers en gepensioneerden is. Misschien klinkt dat vreemd. Maar: we weten al langer dat het zelfstandig doorgaan van Reiswerk Pensioenen geen optie is. Zeer waarschijnlijk hadden we als zelfstandig fonds ook moeten korten. Een grondige zoektocht naar alternatieven kwam op de gekozen oplossing. Uit berekeningen blijkt dat het pensioenresultaat voor mensen in verschillende leeftijdsgroepen, binnen Pensioenfonds PGB beter is dan binnen een voortgezet Reiswerk Pensioenen: het rendement en de opbouw zijn hoger. In een toelichting gaf de ANVR aan dat, met dezelfde kosten, de opbouw bij Pensioenfonds PGB flink hoger is. Voor de verwachte rendementen geldt hetzelfde.

Wij begrijpen dat deelnemers de verlaging als erg hoog ervaren en dat is het ook. Doorgaan met Reiswerk Pensioenen zou betekenen dat er bij ons de komende jaren ook flinke verlagingen zouden worden doorgevoerd. Bij PGB is er een hoger risicoprofiel, wat betekent dat het rendement van de pensioenen beter wordt.

Wij hebben onderzocht of het mogelijk is om de verlaging in stappen door te voeren. Hier zitten hele hoge kosten aan verbonden.

Vragen over de overgang

Pensioen opbouwen na 1 januari 2021 gaat op dezelfde manier als dat je gewend bent. Jouw werkgever houdt premie in op je salaris en maakt die, met de werkgeversbijdrage, vanaf 1 januari 2021 over naar Pensioenfonds PGB. Je zal alleen merken dat je informatie gaat krijgen van Pensioenfonds PGB. En als je vragen hebt, moet je met hen contact opnemen.

Het pensioen dat je al hebt opgebouwd (je pensioenaanspraak, of je ingegaan pensioen) is op 1 januari 2021 overgedragen naar Pensioenfonds PGB met een collectieve waardeoverdracht. Dit had helaas gevolgen gaat hebben voor de hoogte van je pensioen. Dit kwam doordat Pensioenfonds PGB er financieel gezien beter voor stond dan Reiswerk Pensioenen. De dekkingsgraad (graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds) van Pensioenfonds PGB was hoger dan die van Reiswerk Pensioenen. En dat verschil moest bij overdracht overbrugd worden omdat deelnemers van het ontvangende fonds geen nadeel mochten ondervinden van de aansluiting van Reiswerk Pensioenen. Daarvoor was een verlaging van de pensioenen bij Reiswerk Pensioenen nodig.

Dit was mogelijk tot 5 jaar voor AOW leeftijd. Een voorwaarde van Pensioenfonds PGB voor de overdracht van pensioenaanspraken van Reiswerk Pensioenen naar Pensioenfonds PGB was dat de aanspraken op ouderdomspensioen werden omgerekend naar 68 jaar. Dit betekende een zogenoemde ‘actuariële verhoging’ van je pensioen. Ook bij PGB is vervroeging van de pensioendatum mogelijk, dit is niet anders dan het bij Reiswerk Pensioenen was. De verhoging van de pensioenrekenleeftijd verandert daar niks aan. Met het vooruitzicht van stijgende AOW-leeftijd heeft de overheid de pensioenrekenleeftijd al eerder verhoogd van 67 naar 68 jaar. Reiswerk Pensioenen maakte gebruik van de mogelijkheid deze verhoging nog niet door te voeren.

We begrijpen dat de overgang voelt als of je benadeeld wordt. Maar het bestuur is er van overtuigd  dat de overgang voor de langere termijn in het belang is van alle deelnemers en gepensioneerden. Misschien klinkt dat vreemd. Maar: we weten al langer dat het zelfstandig doorgaan van Reiswerk Pensioenen geen optie was. Zeer waarschijnlijk hadden we als zelfstandig fonds ook moeten korten. Een grondige zoektocht naar alternatieven kwam op de gekozen oplossing. Uit berekeningen bleek  dat het pensioenresultaat binnen PGB beter is dan binnen een voortgezet Reiswerk Pensioenen: het rendement en de opbouw zijn hoger. In een toelichting gaf de ANVR aan dat, met dezelfde kosten, de opbouw bij PGB flink hoger is. Voor de verwachte rendementen geldt hetzelfde.

De verlaging was nodig om de dekkingsgraden van Reiswerk Pensioenen en PGB gelijk te trekken. Alleen bij een gelijke dekkingsgraad kunnen twee fondsen samengaan. Na de verlaging ben je deelnemer in een ‘rijker‘ fonds en gebeuren er 2 zaken: met dezelfde premie bouw je meer pensioen op en je vermogen groeit harder.

Gelukkig wel! Daar heeft deze verandering geen invloed op: PGB respecteert de gekozen ingangsdatum. Helaas wordt het bedrag wel gekort.

Het is een misverstand dat het omzetten van de pensioenrekenleeftijd ervoor zorgt dat je langer moet doorwerken: pensioen begint normaliter op de AOW-leeftijd. Dat was en is zo bij Reiswerk Pensioenen en wordt zo bij PGB. Het korten was een erg vervelende stap, maar was nodig om gebruik te kunnen maken van de voordelen van PGB. Het bestuur is er van overtuigd dat deelnemers, vroegere deelnemers en gepensioneerden bij PGB beter af zijn.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de oudere deelnemers en gepensioneerden enigszins uit de wind te houden omdat zij geen tijd hebben om op korte termijn hun inkomen weer op het oude niveau te krijgen. Dat vraagt solidariteit van de andere deelnemers, die daardoor wat meer gekort moeten worden. Omdat Reiswerk Pensioenen een fonds was, waar het aantal oudere deelnemers en gepensioneerden erg laag was, is de extra verlaging voor jongeren zo beperkt dat wij dit niet oneerlijk vinden. Ouderen en gepensioneerden met een volledige verlaging belasten, vinden wij oneerlijker.

We wisten al langer dat het zelfstandig doorgaan van Reiswerk Pensioenen geen optie was. Zeer waarschijnlijk hadden we als zelfstandig fonds ook moeten korten. Een grondige zoektocht naar alternatieven kwam op de gekozen oplossing. Uit berekeningen bleek dat het pensioenresultaat, ook voor mensen die niet meer in de branche werken PGB beter is dan binnen een voortgezet Reiswerk Pensioenen: het rendement bij PGB is hoger.

De pensioenleeftijd voor de opgebouwde en nog op te bouwen pensioenen gaat naar 68 jaar per 1 januari 2021. Dit was 67 jaar. Natuurlijk kun je nog steeds je pensioen vervroegen of (wellicht) uitstellen. Je kunt nog altijd besluiten om op de AOW-leeftijd met pensioen te gaan of wellicht iets eerder. Pensioenfonds PGB kan je daarover meer vertellen. Na overdracht van de huidige pensioenen van Reiswerk Pensioenen geldt het indexatie- en kortingsbeleid van Pensioenfonds PGB.

Dat is in algemeenheid moeilijk te zeggen. Want dat is namelijk afhankelijk van je leeftijd. Bij de overgang doe je, door de nodige verlaging, even een stapje terug. Maar sinds 1 januari 2021 ben je  terechtgekomen in de pensioenregeling voor de reisbranche bij Pensioenfonds PGB die toekomstbestendiger en goedkoper uit te voeren is. Hoe jonger je bent, hoe langer je hiervan profiteert. En hoe groter de kans dat jouw op te bouwen pensioen hoger is dan dat bij Reiswerk Pensioenen zou zijn geworden.

We hebben je in 2020 zo veel mogelijk geïnformeerd over de achtergronden en gevolgen van de overgang. Dat hebben we gedaan met onder andere met nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. Heb je nu nog de behoefte om te reageren, laat je vraag of opmerking achter op deze site. Daar vind je ook de mogelijkheden om direct met ons in contact te komen. Voor vragen en opmerkingen over de toekomst van je pensioen, kan je terecht bij Pensioenfonds PGB (www.pensioenfondspgb.nl/reisbranche)

Omdat dit wettelijk niet is toegestaan. In Nederland is het zo geregeld dat cao-partijen (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) afspraken maken over pensioen. Deze afspraken kunnen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als verplichting voor alle werknemers van een onderneming, in een beroepsgroep of bedrijfstak worden opgelegd. Ook in onze reisbranche is dat gebeurd, waardoor je niet zelf kunt kiezen.

Dat is nogal een technisch verhaal, maar het komt erop neer dat op 1 januari 2021 alles wat Reiswerk Pensioenen in kas en aan beleggingen heeft, is overgedragen naar Pensioenfonds PGB. Dan wordt berekend hoeveel pensioen voor je, na de verlaging, bij Pensioenfonds PGB kan krijgen.

De procedures bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en De Nederlandsche Bank, die nodig zijn voor de overgang, afgerond. Beide instanties hebben ingestemd. Je bent verplicht om over te gaan naar Pensioenfonds PGB.

Voor een soepele overgang hoefde je zelf geen actie te ondernemen. Af en toe jezelf verdiepen in je pensioen blijft wel verstandig. Door je eigen pensioen te kennen, kom je later niet voor verrassingen te staan. En misschien kan je nog bijsturen als dat nodig is.

Dat kan niet. Door De Nederlandsche Bank is toestemming gekregen voor de overdracht, dus is de overdracht van je pensioen inmiddels een feit. Je kunt daar dan geen bezwaar tegen maken.

Pensioenfonds PGB zal je op verschillende manieren wegwijsmaken binnen het fonds. Zelf kan je informatie vinden op www.pensioenfondspgb.nl/reisbranche. Daar vind je ook mogelijkheden om met hen in contact te komen. Hou ook deze liquidatiewebsite in de gaten. Hierop vind je alle  ontwikkelingen rondom de afronding van de liquidatie van Reiswerk Pensioenen.

Ieder jaar heb je van ons een pensioenoverzicht ontvangen. Hierop zie je wat je tot nu toe hebt opgebouwd. In 2020 ontving je zo’n overzicht voor het laatst van Reiswerk Pensioenen. Pensioenfonds PGB zal je vanaf 2021 informeren met welke aanspraken je daar begint. Je kunt ook het nationaal pensioenregister raadplegen: mijnpensioenoverzicht.nl.

De actuele dekkingsgraad was de laatste tijd onder de 100% en dan is het niet mogelijk om individueel over te dragen. Dit is wettelijk vastgelegd. Voor het overdragen van de aanspraken van een heel pensioenfonds is toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) vereist. Dit verzoek is nu verkregen van de DNB.

Indien je onder de afkoopgrens van ca. 450 euro (in 2020) zit en voor 1 januari 2016 uit dienst bent gegaan is het mogelijk. Zit je boven de afkoopgrens, is het afkopen van je pensioen wettelijk niet toegestaan.

Vragen over Pensioenfonds PGB

Pensioenfonds PGB is hét pensioenfonds voor en door sociale partners uit verschillende sectoren. Samen met hen werkt Pensioenfonds PGB aan een betaalbaar en zo goed mogelijk pensioen. Elke sector en elke werkgever is verschillend. Daarom beslissen sociale partners en werkgevers zelf hoe hun pensioenregeling er bij Pensioenfonds PGB uitziet. Met een vermogen van € 27,3 miljard staat het fonds in de top 10 van grootste pensioenfondsen in Nederland.

De PGB-pensioenregeling voor Reiswerk Pensioenen lijkt heel erg op die van Reiswerk. Maar er zijn verschillen: de pensioenleeftijd voor de opgebouwde en nog op te bouwen pensioenen wordt verhoogd van 67 naar 68 jaar. Geen minimum toetredingsleeftijd meer, de datum van indiensttreding is ook de datum dat de pensioenopbouw start. Het indexatiebeleid van Pensioenfonds PGB is net als bij Reiswerk Pensioenen voorwaardelijk. Bij PGB is de indexatie gekoppeld aan een vast percentage van 2%, terwijl die van Reiswerk Pensioenen is gekoppeld aan de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). In beide gevallen is deze echter voorwaardelijk en daarmee afhankelijk van de financiële middelen van het pensioenfonds. De brochure voor deelnemers van Pensioenfonds PGB is online te bekijken.

Je mag verwachten dat je bij Pensioenfonds PGB verzekerd bent van een goed pensioenpakket. Pensioenfonds PGB bied je, door inbrengen van premie en een uitgekiend beleggingsbeleid, dit pakket te bieden tegen een zo laag mogelijke prijs.

Pensioenfonds PGB heeft een uitgebreide en overzichtelijke website op www.pensioenfondspgb.nl. Hierop kan je veel informatie vinden. Vragen kan je stellen. Op deze pagina vind je ook hoe je direct met het fonds in contact kunt komen.

Zowel de nieuwe opbouw als de waardeoverdracht hebben op 1 januari 2021 plaatsgevonden. Dat betekent dat je sinds die datum bij Pensioenfonds PGB moet zijn voor jouw pensioenzaken.

Na een uitgebreid onderzoek naar alle mogelijkheden bleken de pensioenuitkomsten van zowel jongere, midden groepen, oudere deelnemers en gepensioneerden bij PGB beter te zijn, ook al moest er een grote verlaging doorgevoerd worden.

Heb je nog vragen?

Willem Jan Boot helpt je
graag verder met al je vragen

willem jan boot